Menu Zamknij

Szkoła podstawowa

 1. Szczególny sposób kształcenia
 2. Dbałość o zrównoważony rozwój dziecka - znam swoją wartość
 3. Wspólny klimat i wartości
 4. Zajęcia pozalekcyjne
 5. Świetlica

Szczególny sposób kształcenia

Nasz sposób kształcenia wyrasta na gruncie pedagogiki, która w kanon wartości wpisała wolność słowa i wolność myślenia zgodnie z założeniem: „Wiem, że zrozumiem cały świat, wiem, po co się uczę!”

I  Nasze wartości kluczowe w uczeniu:

 1. Doświadczanie i przeżywanie nauczanych treści, angażowanie w procesie nauczania zmysłów dziecka i rozwijanie żywej pamięci.
 2. Interdyscyplinarny (zintegrowany) charakter edukacji i przenikanie się treści przedmiotowych.
 3. Zachowanie równowagi pomiędzy elementami do zapamiętania a kreatywnością dziecka.
 4. Rozwijanie istotnych współcześnie wartości takich jak:
 • tolerancja i akceptacja inności (w zakresie niepełnosprawności, pochodzenia)
 • wolność światopoglądu i religii – dajemy wybór uczenia się religii lub etyki
 • edukacja ujmująca dziecko całościowo (holistycznie) rozwijająca intelekt, uczucia i wolę (intelektualna, emocjonalna, wolicjonalna) stąd łączenie w kształceniu przedmiotów związanych z poznaniem intelektualnym, artystycznym (uczucie) i rzemieślniczym (wola).
 1. Codzienność oparta o rytm jako narzędzie wspierające rozwój i możliwości dziecka. Począwszy od lekcji głównej, struktury dnia, układu cykli aż po cały rok szkolny w każdej klasie panuje określony rytm (lekcji, dnia, tygodnia, roku).
 2. Higieniczny tryb życia – kształtowanie kultury zdrowego żywienia
 • kształcenie dzieci i młodzieży do świadomego dostępu i korzystania z multimediów   i technologii informacyjnej (TI) dostosowanego do możliwości psychofizycznych i wieku
 • ruch i praca na świeżym powietrzu.

II  Lekcja główna na początek dnia

Każdy dzień w szkole rozpoczyna się od dwugodzinnej lekcji, podczas której realizowane są treści ogólnokształcące zgodnie z podstawą programową MEN. Podczas tej lekcji nauczyciel prowadzi zajęcia maksymalnie je urozmaicając  muzyką, zajęciami artystycznymi, ćwiczeniami rytmicznymi czy opowieściami. Wszystko po to, by uczniom łatwiej było przyswoić nowe informacje.

Lekcję główną dzieli się na trzy istotne etapy. Są to:

 1. Część rytmiczna, podczas której dziecko za pomocą ćwiczeń rytmicznych, ćwiczeń na koncentrację, recytacji, muzyki czy swobodnej rozmowy ma zostać przygotowane do dnia pracy oraz odświeżyć sobie poznane elementy z zakresu matematyki czy języka ojczystego.
 2. Część merytoryczna na której wprowadzane są nowe treści programowe.
 3. Część narracyjna, która jest swoistego rodzaju klamrą spinającą całość zajęć, podsumowaniem lekcji, edukacją do wartości i zachowań społecznych.

W zależności od klasy w/w elementy mają różny czas trwania i różne proporcje.

III  Lekcję główną tworzą 2-4 tygodniowe cykle (moduły często nazywane epokami)

 1. Ułożenie treści nauczania w zintegrowane cykle takie jak np. „geografia Europy”, „Starożytna Grecja”, „Botanika” czy „Optyka” pomaga uczniom dogłębnie poznać i zrozumieć nowy materiał.
 2. Każdy cykl jest przemyślaną przez nauczyciela klasowego całością.
 3. Klasa pracuje w trakcie każdego cyklu lekcji głównych bardzo intensywnie, poznając nowe zagadnienia i rozpatrując je pod wieloma aspektami. Wiedza staje się czymś żywym – zdobytym nie tylko w procesie myślowym, ale też doświadczonym.
 4. Pedagogika waldorfska nie traktuje wiedzy jako zbioru oderwanych od siebie faktów – wiedza zawsze pojawia się w odniesieniu do zrozumiałego przez dziecko kontekstu, tak w czasie lekcji głównych jak i po nich następujących.

IV  Program nauczania MEN

 1. Język polski, matematyka, przedmioty przyrodnicze – każdego dnia uczymy ich na dwugodzinnej lekcji głównej w kilkutygodniowych cyklach.
 2. Po lekcji głównej klasa ma kolejne 45 minutowe lekcje – artystyczne, rzemieślnicze, językowe, ćwiczenia z polskiego, matematyki i innych przedmiotów
 3. Wszystkich przedmiotów ogólnokształcących uczy w klasach od pierwszej do szóstej na ogół ten sam nauczyciel klasowy, a w klasach starszych najpóźniej od klasy siódmej nauczyciele przedmiotowi.
 4. Podstawę programową MEN i cele w niej zawarte realizujemy w 100% metodą waldorfską oraz koncepcję nieustająco kształcącego się nauczyciela.
 5. Dzieci prowadzą zeszyty przedmiotowe w formacie A4+, które zapewnia szkoła.
 6. Postępy w nauce dokumentujemy ocenami opisowymi przez cały okres szkoły podstawowej, w klasie 8 wystawiamy również oceny cyfrowe.

V  Przedmioty artystyczne i praktyczne

Przedmioty artystyczne traktujemy na równi poważne z przedmiotami ogólnokształcącymi i stanowią stały element w tygodniowym planie lekcji.

Obcowanie ze sztuką i doświadczanie jej pomaga wszechstronnie się rozwijać. To jest najważniejsze dla waldorfskich nauczycieli – sprawić, by dzieci rozwijały równocześnie swój rozum, kreatywność i osobowość. Kluczowy więc jest nie tyle efekt, co sam proces tworzenia.

 1. Muzyka, gra na instrumentach i chór.

W szkołach waldorfskich muzykę słychać każdego dnia. Wspólne muzykowanie, śpiewanie i granie odgrywa szczególną rolę: pozwala zrozumieć różne emocje, rozwija kreatywność, wrażliwość, zdolności twórcze a także uczy współpracy w grupie.

Metoda nauki gry na instrumencie stosowana w szkole (nie będącej szkołą muzyczną!) jest unikalna i innowacyjna: dzieci w pierwszym etapie nauki poznają dźwięki dzięki specjalnemu systemowi gestów stosowanemu przez nauczyciela, co pozwala im na swobodniejsze poruszanie się w świecie muzyki i wyzwala samodzielność w kształtowaniu melodii; dopiero w kolejnym etapie dzieci poznają zapis nutowy.

Od I klasy dzieci uczą się grać na prostych instrumentach, takich jak: flety i dzwonki  pentatoniczne, liry dziecięce oraz instrumenty perkusyjne – instrumentarium C. Orff’a. Od II klasy dzieci grają na fletach sopranowych, dzwonkach chromatycznych, dzwonach ręcznych i instrumentach perkusyjnych. Od II klasy dzieci mogą rozpocząć naukę gry na dowolnym instrumencie dętym, a od III klasy oprócz zajęć indywidualnych dzieci grają w szkolnej orkiestrze dętej.

 1. Eurytmia (pedagogiczna/artystyczna) czyli sztuka ruchu. W odróżnieniu od ruchów gimnastycznych, pantomimicznych lub tanecznych, które mogą być całkowicie swobodnie aranżowane, w eurytmii dla każdej litery i każdego dźwięku istnieje określony ruch, którego uczniowie się uczą. W starszych klasach uczniowie ruchem zarysowując przestrzeń tworząc układy.
 2. Malowanie, rysunek, prace ręczne, prace praktyczne . W szkole uczniowie rysują, malują, dziergają na drutach, palcach, szydełku, rzeźbią, szyją, budują itp.
 3. Elementy rzemiosła –uczymy szacunku dla wytworów własnych rąk i w ramach zajęć lepimy przedmioty użytkowe z gliny, tkamy, filcujemy, obrabiamy drewno, wcielamy się w ogrodników, budujemy z wikliny lub mini cegieł domy, szyjemy.
 4. Występy, koncerty, Święta Szkoły, pokazy eurytmiczne i teatralne, wystawy prac – w szkole i poza nią pokazują między innymi Rodzicom co na co dzień robimy.

VI   Aktywność fizyczna:

 1. Prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe, naukę różnorodnych gier i zabaw ruchowych, które w klasach młodszych nie są oparte na rywalizacji.
 2. Popularyzujemy podejmowanie samodzielnej aktywności fizycznej głównie na świeżym powietrzu.
 3. Rozwijamy wszystkie cechy motoryki poprzez ćwiczenia gimnastyczne i elementy samoobrony.
 4. Dbamy o kondycję i nie boimy się podejmować wysiłku fizycznego.
 5. Organizujemy rajdy piesze i rowerowe, wyjazdy rodzinne na narty biegowe.

VII   Języki obce i informatyka

 1. Prowadzimy naukę dwóch języków obcych od pierwszej klasy:

– język angielski w wymiarze 3, a od 5 klasy – 4 godzin w tygodniu

– języka hiszpańskiego lub niemieckiego (w zależności od liczby uczniów w klasie i preferencji – w wymierzę 2 godzin tygodniowo  przez wszystkie lata nauki)

 1. Istnieje możliwość zmiany proporcji liczby godzin języka obcego.
 2. Pilnujemy by dzieci zanim poznają świat wirtualny poznały ten rzeczywisty, który mogą zobaczyć, poczuć, dotknąć. Ważne jest też, by rozwinęły swoje społeczne i twórcze umiejętności. Od rzeczywistości wirtualnej nie da się uciec – chcemy by nasi uczniowie byli do niej przygotowani, by wiedzieli, że to tylko element codzienności.
 3. Do trzeciej klasy języków uczymy głównie przez zabawę.
 4. Stronimy od wszelkich mediów szczególnie w klasach młodszych.

VIII   Ocenianie opisowe oraz Nauczyciel Klasowy/Wychowawca jako istotny element edukacji przez cały okres nauki.

 1. Nauczyciel klasowy pracuje z uczniami każdego dnia. Obserwuje jak przyswajają wiedzę i umiejętności ich postępy w nauce, pomaga przejść przez trudności, wie, na jakim etapie rozwoju znajdują się poszczególni uczniowie. Właśnie dlatego nauczyciele są w stanie dostosować i zindywidualizować wymagania do możliwości dziecka, pomóc mu się rozwijać w odpowiednim dla niego tempie. Efektem obserwacji są oceny opisowe (kształtujące) z każdego przedmiotu.
 2. W trakcie nauczania nie stosuje się ocen cyfrowych między innymi dlatego, że nie chcemy by nauka była oparta o selekcję i rywalizację. Każdy uczeń mierzy się z samym sobą dąży do samodoskonalenia, pokonywania własnych słabości, wytrwałości.
 3. Budujemy w dzieciach poczucie własnej wartości, wzajemne zaufanie, przekonanie o przynależności do społeczeństwa, dajemy oparcie i poczucie bezpieczeństwa.

 

Dbałość o zrównoważony rozwój dziecka - znam swoją wartość

I  Harmonijne działania edukacyjne, wychowawcze i społeczne.

 1. Holistycznie patrzymy na wzrastające dziecko, dostrzegamy i zaspokajamy jego rzeczywiste potrzeby rozwojowe.
 2. Zachowujemy równowagę pomiędzy nauką, wychowaniem i zabawą.
 3. Stawiamy zadania i wyzwania na miarę etapu rozwoju dziecka.
 4. Zakorzeniamy poczucie własnej wartości oraz więzi z otaczającym światem.
 5. Zadania domowe dostosowujemy do aktualnych umiejętności i wieku dziecka, uwzględniając możliwość samodzielnego wykonania zadanej pracy.
 6. Znajdujemy czas na zindywidualizowane podejście do każdego dziecka i na bieżąco współdziałamy w tym zakresie w ramach kolegium nauczycieli.
 7. Nieustannie podkreślamy wartość higienicznego trybu życia i kształtujemy kulturę zdrowego żywienia,
 8. Uczymy tolerancji i akceptacji odmienności (w zakresie żywienia, religii, koloru skóry, niepełnosprawności, wolności słowa, myślenia i światopoglądu)
 9. Uwzględniamy specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci oraz młodzieży.

II  Szczególna rola nauczyciela klasowego

 1. Każda klasa ma swojego nauczyciela, który jest nim przez całą szkołę podstawową. Nauczyciel prowadzi wszystkie lekcje główne oraz w miarę możliwości inne zajęcia z klasami od 1 do 6. W klasach 7 i 8 pełni funkcję wychowawcy.
 2. Nauczyciel klasowy pomaga dzieciom odkrywać zintegrowany świat wiedzy, nie realizuje programu wg podręcznika, a jedynie się nim wspiera. Dopiero w klasach starszych wykorzystuje środki audiowizualne. Nauczyciel przez wszystkie lata buduje swój autorytet, stara się być wzorem godnym naśladowania.
 3. Dzieci we wczesnych etapach rozwoju uczą się poprzez naśladownictwo, dlatego tak kluczową jest dla nich postawa nauczyciela, jego umiejętność stawiania granic, wytyczania reguł i rytmu pracy itd. W późniejszych etapach rozwoju dziecka nauczyciel staje się przewodnikiem, który ma wskazywać odpowiednie ścieżki, sposoby zdobywania i poszerzania wiedzy, jako że sam stale ją zdobywa, by móc odpowiedzieć na wszystkie pytania uczniów.

Dla dzieci pod koniec drugiego etapu rozwojowego najważniejszym jest pojęcie prawdy, szczerości, autentyczności. Taką osobą budzącą zaufanie jest nauczyciel waldorfski, który daje przykład uczenia się przez całe życie i aktywnego poszukiwania odpowiedzi.

III  Kształtujemy młodego człowieka, który:

 1. Ma wypracowane liczne umiejętności życiowe, cechuje się zaradnością i jest przygotowany do odnalezienia własnego miejsca w świecie,
 2. Umie czerpać radość z uczenia się i pokonywać trudności,
 3. Skutecznie poszukuje informacji, jest kompetentny i zaradny społecznie,
 4. Potrafi rozwiązywać problemy i radzić sobie z nowymi sytuacjami,
 5. Jest empatyczny i potrafi budować przyjaźnie,
 6. Jest twórczy, praktyczny, kreatywny i ciekawy świata, wrażliwy na sztukę i wytwory własnych rąk,
 7. Potrafi komunikować się w językach obcych,
 8. Umie współpracować z grupą osób w różnym wieku,
 9. Zna swoje mocne strony,
 10. Jest tolerancyjny, akceptuje różne światopoglądy.

IV  Stała współpraca z rodzicami

Szkoła nie może dobrze działać, gdy nie współpracuje z rodzicami. Rodzice są równie ważni w naszej społeczności jak dzieci i nauczyciele.

 1. Rozmawiamy z rodzicami o indywidualnych potrzebach każdego dziecka.
 2. Informujemy na bieżąco o postępach edukacyjnych i zachowaniu dzieci w szkole.
 3. Przygotowujemy wspólnie przestrzeń szkolną w zależności od pory roku, świąt. ​

Wspólny klimat i wartości

Tworzymy przyjazne miejsce, w którym chce się spędzać czas.

 1. Angażujemy się wraz z rodzicami w przygotowanie szkoły i klas do każdego nowego roku szkolnego, wspólnie dbamy o naszą przestrzeń.
 2. Współdziałamy w wielu obszarach z rodzicami i całymi rodzinami (Święta Szkoły, własne imprezy cykliczne, kiermasze świąteczne).
 3. Spotykamy się z rodzicami podczas licznych warsztatów, m.in. rękodzieła i przedmiotów użytkowych.
 4. Robimy wszystko, by dobrze poznać i zrozumieć każde dziecko.
 5. Budujemy atmosferę sprzyjającą zawiązywaniu trwałych przyjaźni między dziećmi i rodzinami.
 6. Dbamy o relacje społeczne, wspieramy wspólne działania starszych i młodszych.
 7. Pracujemy w atmosferze szacunku dla dziecka i uznajemy jego indywidualność.
 8. Budujemy w szkole atmosferę wszechstronnej twórczości.
 9. Umożliwiamy dzieciom samodzielne kreowanie zabaw i tworzenie zabawek z naturalnych materiałów.
 10. Uczymy się posługiwania urządzeniami multimedialnymi i korzystania z nich wtedy, kiedy są rzeczywiście niezbędne.
 11. Zaszczepiamy dzieciom zdrowe i ekologiczne nawyki, które sami kultywujemy.

<br.

Zajęcia pozalekcyjne

 1. Warsztaty szycia

Wykorzystujemy maszyny do szycia ubranek, toreb i sakiewek, zabawek, itd.

 1. Orkiestra szkolna

O składzie grupy decyduje nauczyciel muzyki – dyrygent. Orkiestrę szkolną tworzą przede wszystkim uczniowie naszej Szkoły, którzy uczą się grać na dowolnym instrumencie. Mogą grać w niej również i inne chętne dzieci. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zajęcia dodatkowe płatne:

 • Basen
 • Nauka gry na różnych instrumentach, dętych, pianinie, flecie poprzecznym.
 • Szachy

Świetlica

Organizacja pracy świetlicy

 • stwarzamy przestrzeń na zabawę swobodną,
 • oferujemy cotygodniowe warsztaty i kółka zainteresowań do wyboru,
 • przygotowujemy własne dekoracje,

Do stałego zespołu 2 nauczycieli świetlicy dołączają nauczyciele i instruktorzy różnych aktywności, takich jak, gra w szachy, gra na instrumentach muzycznych, malarstwo, szycie maszynowe, itd.  Każde dziecko ma szansę wybrania swoich ulubionych zajęć.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w systemie tygodniowym, co oznacza, że codziennie przez tydzień można pracować nad daną pracą, tematyka prac jest dopasowana do pory roku i świąt okolicznościowych.

Miesiące jesienne: wrzesień (Św. Michał), październik (Dożynki), listopad (Św. Marcin, święto lampionów) – miesiące darów jesieni, darów ziemi.

Przykładowa aktywność: obrazki z ziaren, mandale z darów jesieni, figurki z darów jesieni, korale pani Jesień, obrazki z zasuszonych liści, suszenie owoców (do jedzenia, do wykonania ozdób, do wykorzystania w pracach plastycznych), witrażyki tematyczne, wykonywanie lampionów, szycie z filcu, robótki (druty, szydełko, krosenka, widelce).

Miesiące zimowe: grudzień (Adwent, Św. Mikołaj, Kiermasz Świąteczny, Jasełka, Boże Narodzenie), styczeń (Trzech Króli, Dzień Babci i Dziadka), luty (Balik Karnawałowy)

Przykładowa aktywność: szycie z filcu, robótki (druty, szydełko, krosenka, widelce), praca w glinie, masie solnej, robienie świeczek, lepienie z wosku pszczelego, praca w drewnie, mydle, wykonywanie kartek okolicznościowych (różne techniki), origami, witrażyki tematyczne, papierowe maski (np. na balik), wykonanie prac na Kiermasz Świąteczny.

Miesiące wiosenne: marzec (Wiosenne Święto Szkoły), kwiecień (Kiermasz Świąteczny, Wielkanoc), maj (Zielone Święta, Dzień Rodziny)

Przykładowa aktywność: praca w glinie, masie piaskowej, wykonywanie kartek qulling, okolicznościowych, wykonanie prac an Kiermasz, wykonywanie tacek, podkładek, wycinanki, orgiami, witrażyki tematyczne, przyszywanie guzików, łatek, praca w wiklinie, wykonywanie stempli, pieczątek, plecenie wianków.

Miesiąc letni: czerwiec (Dzień Rodziny, Św. Jan)

Przykładowa aktywność: wykonywanie papieru ozdobnego, czerpanego, masy papierowej, praca w wiklinie, drewnie, lepienie z masy solnej, wykonywanie pacynek, origami, wydzieranki, wyklejanki, wycinanki, witrażyki tematyczne, robienie szablonów, decoupage.

Skip to content