Menu Zamknij

Dbałość o zrównoważony rozwój dziecka

„Znam swoją wartość

  I  Harmonijne działania edukacyjne, wychowawcze i społeczne.

 1. Holistycznie patrzymy na wzrastające dziecko, dostrzegamy i zaspokajamy jego rzeczywiste potrzeby rozwojowe.
 2. Zachowujemy równowagę pomiędzy nauką, wychowaniem i zabawą.
 3. Stawiamy zadania i wyzwania na miarę etapu rozwoju dziecka.
 4. Zakorzeniamy poczucie własnej wartości oraz więzi z otaczającym światem.
 5. Zadania domowe dostosowujemy do aktualnych umiejętności i wieku dziecka, uwzględniając możliwość samodzielnego wykonania zadanej pracy.
 6. Znajdujemy czas na zindywidualizowane podejście do każdego dziecka i na bieżąco współdziałamy w tym zakresie w ramach kolegium nauczycieli.
 7. Nieustannie podkreślamy wartość higienicznego trybu życia i kształtujemy kulturę zdrowego żywienia,
 8. Uczymy tolerancji i akceptacji odmienności (w zakresie żywienia, religii, koloru skóry, niepełnosprawności, wolności słowa, myślenia i światopoglądu)
 9. Uwzględniamy specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci oraz młodzieży.

II  Szczególna rola nauczyciela klasowego

 1. Każda klasa ma swojego nauczyciela, który jest nim przez całą szkołę podstawową. Nauczyciel prowadzi wszystkie lekcje główne oraz w miarę możliwości inne zajęcia z klasami od 1 do 6. W klasach 7 i 8 pełni funkcję wychowawcy.
 2. Nauczyciel klasowy pomaga dzieciom odkrywać zintegrowany świat wiedzy, nie realizuje programu wg podręcznika, a jedynie się nim wspiera. Dopiero w klasach starszych wykorzystuje środki audiowizualne. Nauczyciel przez wszystkie lata buduje swój autorytet, stara się być wzorem godnym naśladowania.
 3. Dzieci we wczesnych etapach rozwoju uczą się poprzez naśladownictwo, dlatego tak kluczową jest dla nich postawa nauczyciela, jego umiejętność stawiania granic, wytyczania reguł i rytmu pracy itd. W późniejszych etapach rozwoju dziecka nauczyciel staje się przewodnikiem, który ma wskazywać odpowiednie ścieżki, sposoby zdobywania i poszerzania wiedzy, jako że sam stale ją zdobywa, by móc odpowiedzieć na wszystkie pytania uczniów.

Dla dzieci pod koniec drugiego etapu rozwojowego najważniejszym jest pojęcie prawdy, szczerości, autentyczności. Taką osobą budzącą zaufanie jest nauczyciel waldorfski, który daje przykład uczenia się przez całe życie i aktywnego poszukiwania odpowiedzi.

  III  Kształtujemy młodego człowieka, który:

 1. Ma wypracowane liczne umiejętności życiowe, cechuje się zaradnością i jest przygotowany do odnalezienia własnego miejsca w świecie,
 2. Umie czerpać radość z uczenia się i pokonywać trudności,
 3. Skutecznie poszukuje informacji, jest kompetentny i zaradny społecznie,
 4. Potrafi rozwiązywać problemy i radzić sobie z nowymi sytuacjami,
 5. Jest empatyczny i potrafi budować przyjaźnie,
 6. Jest twórczy, praktyczny, kreatywny i ciekawy świata, wrażliwy na sztukę i wytwory własnych rąk,
 7. Potrafi komunikować się w językach obcych,
 8. Umie współpracować z grupą osób w różnym wieku,
 9. Zna swoje mocne strony,
 10. Jest tolerancyjny, akceptuje różne światopoglądy

   IV  Stała współpraca z rodzicami

Szkoła nie może dobrze działać, gdy nie współpracuje z rodzicami. Rodzice są równie ważni w naszej społeczności jak dzieci i nauczyciele.

 1. Rozmawiamy z rodzicami o indywidualnych potrzebach każdego dziecka.
 2. Informujemy na bieżąco o postępach edukacyjnych i zachowaniu dzieci w szkole.
 3. Przygotowujemy wspólnie przestrzeń szkolną w zależności od pory roku, świąt. ​

 

Skip to content