Menu Zamknij

Deklaracja dostępności Społecznej Szkoły Waldorfskiej w Poznaniu

Społeczna Waldorfska Szkoła Podstawowa w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Tomawska: szkola@waldorfska.org
 • Telefon: 513 917 676

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul. Słowackiego 58/60

Dojazd

Do Społecznej Waldorfskiej Szkoły Podstawowej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 58/60 można dojechać liniami tramwajowymi numer 2, 17,18 – przystanek Rynek Jeżycki. Można dojechać także liniami autobusowymi numer 164 – przystanek Rynek Jeżycki. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 300 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 250 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Poznaniu znajduje się na stronie https://www.ztm.poznan.pl/pl/rozklad-jazdy/

Opis ogólny budynku przy ul. Słowackiego 58/60

Teren szkoły jest ogrodzony. Budynek posiada 3 kondygnacje. W budynku znajdują się sale lekcyjne i sekretariat. Szkoła mieści się na drugim i trzecim piętrze budynku. Sekretariat znajduje się na drugim piętrze. Na parterze budynku znajduje się portiernia. Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. .

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela POZnan*KONTAKT 61 646 33 44 https://www.poznan.pl/mim/kontakt/-,p,22722,22760.html

 

 

Skip to content